Polityka prywatności

Szanujemy Państwa prywatność i zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa Państwa Danych Osobowych oraz zarządzania nimi zgodnie z nałożonymi na nas zobowiązaniami prawnymi wynikającymi z obowiązujących przepisów o ochronie danych.

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest OPTIPREF  Sp. z o.o. Sp.k.  z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. Piekarskiej 57, 43-300 Bielsko-Biała, spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000811007, NIP: 937-272-51-35, REGON: 384725317, e-mail biuro@optipref.pl. 

Przetwarzanie danych osobowych

Wszystkie dane osobowe są gromadzone, przechowywane i przetwarzane przez stronę zgodnie z przepisami. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie adresu poczty elektronicznej lub telefonu kontaktowego oraz imienia i nazwiska użytkownika jest niezbędne dla skorzystania z usługi: Formularza Kontaktowego. 

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane za zgodą osób, których dotyczą, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu odpowiedzi na kontakt realizowany przy użyciu danych kontaktowych Administratora, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora na art. 6 ust.1 litera f RODO. 

Niekiedy przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania pewnych danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych, wynikających z umów.

Udostępnianie danych osobowych

Administrator danych nie przekazuje (nie sprzedaje i w żaden sposób nie użycza) zgromadzonych danych osobowych użytkowników strony grupainbud.pl osobom trzecim. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych bez zmiany wskazanego powyżej celu ich przetwarzania. 

Przetwarzanie innych danych użytkowników na stronie www.

Zbieramy informacje dotyczące korzystania ze strony internetowej przez jej użytkowników oraz ich adresy IP.  Informacje te nie zawierają jednak, co podkreślamy, żadnych danych pozwalających na identyfikację (określenie tożsamości) danego użytkownika.

Pliki cookies

Strona www.inbud.bielsko.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Korzystamy z plików cookies wyłącznie w celach określonych w polityce cookies. 

Podstawy prawne przetwarzania

W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem przez użytkowników ze strony internetowej: 

  • dane osobowe osób odwiedzających nasze strony internetowe przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, 
  • dane osobowe osób, które korzystają z formularza kontaktowego przetwarzamy, ponieważ jest to niezbędne dla celu realizacji kontaktu,
  • niekiedy przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania pewnych danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych, wynikających z umów.

Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane.

Prawa osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

W razie wątpliwości w zakresie przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt Inspektorem Ochrony Danych , e-mail: iodo@optipref.pl  lub listownie na adres Administratora.